23-05-2013 - STR (pos. 145)
23-05-2013 - STR (pos. 145)

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradująca pod przewodnictwem poseł Haliny Rozpondek (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad:

– rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw ustroju samorządu terytorialnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 350),

– zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury poselskich projektów ustaw:
– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147),
– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182);
– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1271),
– o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275).

W posiedzeniu udział wzięli: Patrycja Wolińska-Bartkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wraz ze współpracownikami, Małgorzata Wojtal-Białaszewska dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Marcin Flieger dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wraz ze współpracownikami, Mirosław Stańczyk zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wraz ze współpracownikiem, Joanna Adamczyk-Siwek naczelnik w Departamencie Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Sławomir Jakubczak, Dariusz Myrcha, Anna Czechowska – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Michał Baranowski, Wojciech Miller – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Witam serdecznie państwa posłów i szanownych gości na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Witam panią minister Patrycję Wolińską-Bartkiewicz wraz z zaproszonymi gośćmi z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Najwyższej Izby Kontroli.

Stwierdzam kworum, czyli posiedzenie Komisji jest ważne. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw ustroju samorządu terytorialnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr350).

Drugi punkt porządku obrad dotyczy zaopiniowania dla Komisji Infrastruktury poselskich projektów ustaw między innymi o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147).

Przystępujemy, zatem do realizacji porządku obrad. Pierwszy punkt to jest rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw ustroju samorządu terytorialnego o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr350). Oddaję głos przewodniczącemu podkomisji panu Radosławowi Witkowskiemu.

Poseł Radosław Witkowski (PO):
Dziękuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo podkomisja stała do spraw samorządu terytorialnego przedstawiany projekt omawiała na posiedzeniach podkomisji w dniach 5 grudnia 2012 roku i 20 marca 2013 roku. W toku procedowania wysłuchaliśmy głosu wnioskodawców i poprosiliśmy Biuro Analiz Sejmowych i Ministerstwo Sprawiedliwości o dodatkowe ekspertyzy. W toku przeprowadzonych dyskusji i procedowania został jednogłośnie przyjęty wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Taki wniosek rekomenduję Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo panu posłowi. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos na temat tego projektu? Bardzo proszę, pan poseł Sasin.

Poseł Jacek Sasin (PiS):
Dziękuję bardzo. Informacja pana przewodniczącego była tylko formalna, więc chcę jeszcze trochę powiedzieć o merytorycznych przesłankach projektu. Sam pomysł wyjścia do mieszkańców, umożliwienia im dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej jest ze wszech miar godny poparcia. Natomiast projekt przewiduje, że bezpłatna pomoc prawna miałaby być świadczona przez gminę. Byłby to dodatkowy, poważny obowiązek nakładany na gminy, które, jak wiemy, mają problemy finansowe. W przypadku dużych, miejskich gmin nie byłoby to aż takim problemem. Natomiast w przypadku małych gmin byłby to problem.

Wyobrażam sobie taką sytuację, że gmina musiałaby zatrudnić dodatkowego prawnika, radcę prawnego, który byłby zobowiązany świadczyć pomoc prawną mieszkańcom w dosyć szerokim zakresie, jaki przewiduje ten projekt. Projekt nie przewiduje żadnej rekompensaty budżetowej dla gmin, żadnych dodatkowych źródeł finansowania tego dodatkowego zadania. Musi to, więc budzić poważne wątpliwości.

Druga przesłanka, która powoduje, że projekt w tym kształcie, w którym został przedstawiony, jest trudny do poparcia. Eksperci zwracali uwagę, że może tutaj wystąpić konflikt interesów. Duża część spraw, w których mieszkańcy mogliby oczekiwać pomocy prawnej, może dotyczyć sporów mieszkańców właśnie z samorządem, z gminą. Często, w większości takie sprawy tego dotyczą. Trudno zatem oczekiwać, że gmina będzie stroną, która będzie doradzała we własnej sprawie, w tym przypadku będzie występował jej prawnik.

Nierozwiązanie tych dwóch problemów powoduje, że ten projekt, jak powiedziałem, mimo bardzo słusznego źródła z jakiego wyszli projektodawcy, nie może być poparty. Natomiast sądzę, że po przemyśleniach warto byłoby wrócić do tego projektu i rozwiązać kwestie, o których mówiłem? Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo, panu posłowi. Kto z państwa posłów chciałby zabrać głos na ten temat? Nie słyszę. Czy ktoś z ministerstwa? Też nie widzę. Biuro Legislacyjne? Nie.

Przewodniczący podkomisji zaproponował odrzucenie projektu ustawy. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, stwierdzę, że Komisja przyjęła wniosek. Tak? Jest sprzeciw?

Poseł Jacek Czerniak (SLD):
Tak, jest sprzeciw.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Wobec tego przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za wnioskiem podkomisji o odrzucenie projektu ustawy? Dziękuję.

Kto z państwa jest za tym, żeby projekt ustawy dalej procedować? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Proszę o wynik głosowania.

Sekretarz Komisji Dariusz Myrcha:
9 głosów za, 2 przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk 350).

Proponuję, aby sprawozdawcą był pan poseł Radosław Witkowski. Czy jest sprzeciw? Nie słyszę. Wobec powyższego stwierdzam, że Komisja wybrała posła sprawozdawcę.

Przystępujemy do realizacji drugiego punktu porządku obrad, a mianowicie do zaopiniowania poselskich projektów ustaw dotyczących urządzeń radarowych. Przypomnę, że to są projekty ustaw:

– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147),

– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182),

– o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1271),

– o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275).

Jeżeli chodzi o pierwszy projekt ustawy, czy jest przedstawiciel wnioskodawców? Przedstawicielem jest pan poseł Patryk Jaki? Jest obecny, czy nieobecny? Czy też ktoś inny z państwa w sprawie tego projektu ustawy zabierze głos? Nie słyszę.

Jeżeli chodzi o drugi projekt ustawy. Czy jest przedstawiciel wnioskodawców pan poseł Andrzej Adamczyk? Nie słyszę. Czy jest ktoś inny w jego imieniu? Nie słyszę.

Trzeci projekt ustawy. Czy jest pan poseł Tomasz Kamiński? Nie słyszę. Czy jest ktoś w jego imieniu? Nie słyszę.

Czwarty projekt ustawy. Czy jest pan poseł Stanisław Żmijan? Nie słyszę. Czy jest ktoś w jego imieniu? Nie słyszę.

Wobec powyższego, skoro nie ma przedstawicieli wnioskodawców, oddaję głos koreferentowi pani poseł Ligii Krajewskiej.

Poseł Ligia Krajewska (PO):
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Wszystkie projekty mają cele wspólne i rozbieżne, dlatego prosimy Komisję, aby zaopiniowała projekty ustaw bez uwag i przekazała je do Komisji Infrastruktury, która będzie pracowała nad czterema projektami, wypracowując jeden spójny projekt. Dziękuję.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo. Przypominam państwu, że projekty opiniujemy i przekazujemy do Komisji Infrastruktury. My tutaj nie powołujemy podkomisji, a tylko przekazujemy opinię.

Otwieram dyskusję. Czy w imieniu rządu pani minister chciałaby zabrać głos na temat tych projektów? Bardzo proszę.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycja Wolińska-Bartkiewicz:
Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Jako resort transportu wspieramy inicjatywę poselską. W pełni deklarujemy uczestnictwo w redagowaniu jednego spójnego projektu. Tak, jak tu wspomniano, te projekty mają punkty styczne, dotyczą bardzo ważnych kwestii. Jest bardzo duża potrzeba procedowania wszystkich projektów. Myślę, że sama inicjatywa jest bardzo cenna. Popieramy ją, ale w kwestii szczegółów myślę, że powinniśmy pracować w dobrym zespole znawców tematu, żeby z wszystkich dobrych propozycji zrobić najlepszą. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Bardzo dziękuję, pani minister. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos na temat zgłoszonych projektów ustaw? Nie słyszę.

Zostały zgłoszone wnioski przez posła koreferenta, aby pozytywnie zaopiniować wszystkie projekty ustaw i przekazać taką opinię do Komisji Infrastruktury z wnioskiem, aby podkomisja procedowała nad wszystkimi projektami ustaw. Czy jest sprzeciw wobec takiego wniosku, czyli przyjęcia wszystkich projektów ustaw i zaopiniowania ich pozytywnie oraz przekazania opinii Komisji Infrastruktury, żeby pracowała nad wszystkimi projektami w podkomisji? Nie słyszę.

Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi?

Legislator Michał Baranowski:
Jedną opinię, czy cztery?

Poseł Ligia Krajewska (PO):
Jedną.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Więc, oddaję panu głos.

Legislator Michał Baranowski:
Pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o propozycję pani poseł, co do procedowania łącznie nad tymi projektami, to decyzję powinna podjąć Komisja właściwa, która będzie nad nimi pracować. Zadaniem niniejszej Komisji jest tylko zaopiniowanie projektów jako takich. Wydaje się, że tutaj należy kierować się pewną praktyką. Wydaje się, że w tym przypadku może być jedna pozytywna opinia do każdego z czterech projektów osobno. Ale wydaje się, nie wiem, czy tutaj powinien pójść jakiś wniosek daleko idący do Komisji z uwzględnieniem, że projekty powinny być łącznie dyskutowane. Ja byłbym wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o rekomendację jak nad nimi procedować. Natomiast opinia może być jedna do czterech projektów.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo za tę uwagę. Pani poseł Krajewska.

Poseł Ligia Krajewska (PO):
Oczywiście, poprawimy. Dziękuję, panie mecenasie. Proponuję pozytywne zaopiniowanie wszystkich czterech projektów i przekazanie ich do Komisji Infrastruktury z taką opinią.

Przewodnicząca poseł Halina Rozpondek (PO):
Dziękuję bardzo. Wobec tego przekażemy taką opinię, jeżeli nie będzie sprzeciwu, do Komisji Infrastruktury. Pozytywną opinię wobec wszystkich czterech projektów ustaw. Czy jest sprzeciw? Nie słyszę. Komisja przyjęła opinię pani poseł koreferent.

W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Zamykam posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przepraszam jeszcze moment. Czy są na sali posłowie, którzy są członkami podkomisji do spraw zmiany ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa? Na następnym posiedzeniu Komisji musimy powołać przewodniczącego podkomisji, bo nie zrobiliśmy tego jeszcze do tej pory. Byli posłowie, ale już wyszli z sali. Dokonamy wyboru na następnym posiedzeniu Komisji. Dziękuję.

Oglądano 345 razy


Videosejm